Badania

Badania Nieniszczące

Wraz ze wzrostem wymagań zleceniodawców badania NDT wykonuje się na każdym etapie produkcji, międzyoperacyjne ,odbiorcze a także eksploatacyjne. Pozwalają one potwierdzić brak wad niedopuszczalnych, których szczegółowy katalog umiejscowiony jest w obowiązujących normach.

 

Głównym celem jest potwierdzenie jakości materiału, eliminacja z procesów produkcyjnych  wadliwych  elementów oraz zmniejszenie zawodności użytkowanych  konstrukcji. Szybsze wykrycie i usunięcie istniejących pęknięć, rozwarstwień, korozyjnej utraty grubości pozwoli na przedłużenie czasu żywotności danej konstrukcji i  zaoszczędzenia kosztów budowy nowej i przestoju produkcyjnego.

 

Prowadzimy Badania

Badania wizualne VT

Badania wizualne polegają na dokładnych oględzinach powierzchni złączy spawanych, są najskuteczniejszym sposobem kontroli wyrobów. Badania te wykonuje się obowiązkowo dla wszelkiego rodzaju konstrukcji najczęściej jako badanie wstępne poprzedzające inne badania. Kontrole można przeprowadzić w różnych fazach procesu spawania, głównie prowadzone są na złączach gotowych. Jeśli wymagania klienta lub norma wyrobu wymaga dokładniejszej analizy wykonujemy je na etapie:

Pracownikowi który będzie wykonywał badanie niezbędny będzie dostęp do dokumentacji kontrolnej i produkcyjnej, wszelkie potrzebne narzędzia pomiarowe zapewnia nasza firma.

Badania magnetyczno-proszkowe MT

Badania ultradźwiękowe należą do badań objętościowych tzn. informuje nas w jakim stanie znajduje się cała badana przestrzeń. Pozwala na określenie wielkości, ilości i rozmieszczenia nieciągłości w materiale. W badaniach wykorzystuje się zjawiska towarzyszące rozchodzeniu się fal o częstotliwości ultradźwiękowej ponad 16000 Hz, większej niż górna granica słyszalności ucha ludzkiego. Badania ultradźwiękowe są wykorzystywane w badaniach prowadzonych podczas odbioru, produkcji, kontroli końcowej lub okresowej podczas eksploatacji. Badania nieniszczące UT są stosowane przy badaniu obiektów wykonanych ze stali ferrytycznych, austenitycznych, aluminium, magnezu, miedzi, stopów miedzi, ołowiu, niklu, materiałów kompozytowych, takich jak m.in. blachy, odlewy, pręty, odkuwki oraz przy badaniu złączy spawanych (spoiny).

Do wykrywania pól rozproszenia wykorzystujemy zawiesinę magnetyczną i jarzmo.

Bania ultradźwiękowe UT

Firma posiada SPEKTROMETR PMI MASTER PRO 2 . Przeznaczony jest do precyzyjnej analizy, szybkiej identyfikacji i weryfikacji metalowych próbek.

Plazma powstała w trakcie pomiaru wykonywanego za pomocą sondy emituje światło, które jest następnie wyprowadzane do PMP światłowodem. Tam podlega analizie widmowej i pomiarowi za pomocą CCD (przyrządów o sprzężeniu ładunkowym, światłoczułych układów półprzewodnikowych).

Określony obszar mierzonego widma można przypisać dla każdego pierwiastka.

Urządzenie PMP jest obsługiwane za pomocą dostarczonego oprogramowania, które wyświetla wynik analizy na ekranie.

 

Badania penetracyjne PT

Badania te są najstarszą metodą badań nieniszczących. Badania penetracyjne opierają się głównie na wykorzystaniu zjawiska kapilarności, czyli wnikania cieczy w kapilary. Istotną rolę odgrywa przy tym napięcie powierzchniowe cieczy, zwilżalność materiału oraz szerokość szczeliny. W spawalnictwie wykorzystywane są do wykrywania niezgodności spawalniczych w szczególności do ujawniania nieciągłości materiału wychodzących na powierzchnię złącza spawanego. Badania penetracyjne nadają się do wykrycia niezgodności takich jak pęknięcia, pory, przyklejenia, zakucia, które są otwarte i wychodzą na powierzchnię. Badania penetracyjne można przeprowadzić na rożnych materiałach metalowych i niemetalowych, oprócz materiałów porowatych. Wykonuje się je po badaniu VT i usunięciu niedopuszczalnych niezgodności.

W ultradźwiękowych badaniach grubości wykorzystane są podstawy klasycznych badań ultradźwiękowych czasu przejścia fali i jej amplitudy (technika echa). Wykonujemy pomiary grubości ścianek metodą punktową A-scan lub w połączeniu z metodą B-scan, tj. skanowania grubości ścianek z graficznym zobrazowaniem przekroju materiału. Stosowany przez nas sprzęt umożliwia dokonywanie pomiarów bez zdejmowania farby ochronnej oraz pomiary przez zendrę i w wysokich temperaturach.